Zákaznícka linka: +421 908 742 550 | Kontaktovať e-mailom

Tieto všeobecné obchodné podmienky definujú zásady obchodných vzťahov medzi predávajúcim – prevádzkovateľom internetového obchodu www.feelgreen.sk a kupujúcimi. Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

1. Identifikácia zmluvných strán

Predávajúci (prevádzkovateľ internetového obchodu www.feelgreen.sk):

FeelGreen s.r.o., so sídlom: Ul. pohraničná 891/5, 945 01 Komárno,  IČO: 51 632 861 , DIČ: 2120735045, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo 45410/N

Kontaktné údaje:
Telefón:
+421 908 742 550
E-mail:
info@feelgreen.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK46 0900 0000 0051 4567 5642

(ďalej len „predávajúci„)

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou FeelGreen s.r.o. odoslaním objednávky cez internetový obchod www.feelgreen.sk.
(ďalej len „kupujúci„)

2. Objednávka

Kupujúci si môže objednať tovar online priamo na stránkach elektronického obchodu 24 hodín denne. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v internetovom objednávkovom formulári. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové, prípadne telefonické, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Kupujúci potvrdzuje predávajúcemu odoslaním objednávky, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu objednávky.

 

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade, ak objednávku záväzne potvrdí, môže objednávku stornovať len vtedy, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody najmä v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť až do výšky 100% z celkovej ceny tovaru.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-mail, telefón, atď.)

* požadovaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci časť alebo celú sumu ceny tovaru zaplatil, predávajúci mu uhradenú sumu vráti – prevedie na účet alebo zašle na adresu do 14-tich kalendárnych dní.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho:

V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru. V prípade vrátenia tovaru do 14 kalendárnych dní, hradí poštovné súvisiace s vrátením tovaru kupujúci, teda zákazník. Právo na vrátenie tovaru do 14 dní sa nevzťahuje pre doručenie tovaru firme s IČO.

 

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:

Kupujúci je povinný odstúpiť od zmluvy tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na jeho e-mailovú adresu info@feelgreen.sk alebo písomne na adresu FeelGreen, s.r.o., Ul. pohraničná 891/5, 945 01 Komárno, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Pri odstúpení je nutné poslať vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci je povinný tovar poslať späť najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Tovar je potrebné riadne zabaliť a poslať spolu s faktúrou a vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy, prípadne inými návodmi, ak boli súčasťou dodania. Predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru na náklady kupujúceho. Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu spolu s nákladmi na dopravu, dodanie alebo poštovné najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný ako najlacnejší ponúkaný spôsob dopravy. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na doručenie najlacnejším bežným spôsobom ponúkaným predávajúcim. V prípade, ak kupujúci vráti iba časť dodaného tovaru, sa náklady na dopravu nevracajú. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platbu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri platbe za tovar. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť na spôsobe vrátenia platby. V prípade, ak je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje predávajúcemu, že predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ustanovenia §3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

 

5. Dodacie podmienky

Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 7-21 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Daňový doklad – faktúra bude kupujúcemu zaslaná najneskôr do 14 dní od prevzatia objednaného tovaru.

V prípade, že tovar nie je doručený v poriadku, kupujúci tovar od kuriéra neprevezme a bude mu zaslaný nový.

 

6. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Zodpovednosť predávajúceho:

Predávajúci pri predaji tovaru kupujúcemu zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo a je bez závad. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote.
V prípade, že sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru – reklamovať ho. Predávajúci je povinný ihneď po preskúmaní rozhodnúť o reklamácií, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu tovaru do 30 dní po uplatnení reklamácie, pokiaľ sa nedohodne predávajúci so spotrebiteľom na dlhšej dobe. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie závad, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých bol informovaný predávajúcim.

Oznámenie reklamácie predávajúcemu:

Reklamáciu je kupujúci povinný uplatňovať výhradne písomnou formou. V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov reklamovaného výrobku, popis závady (prípadne i fotodokumentáciu).

Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby:

Na tovar platí záručná doba 2 roky (24 mesiacov). Ak ide o závadu, ktorá sa vyskytne bezprostredne po kúpe tovaru, treba o nej bezodkladne informovať predávajúceho. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Na reklamáciu sa nevzťahujú nasledovné prípady:

  • Mechanické poškodenie tovaru (t.j. pádom, nárazom, hrubou silou atď.), poškriabanie povrchu, zlomenie tovaru, zdeformovanie tovaru, rozbitie, znečistenie alebo nalomenie materiálu atď.
  • Poškodenie tovaru vplyvom živelných pohrôm
  • Poškodenie vzniknuté nedodržiavaním pokynov o starostlivosť

Poškodenie tovaru počas jeho prepravy:

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné túto skutočnosť nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade, že kupujúci zistí pri rozbalení výrobku zjavné vady alebo chýbajúce časti tovaru, nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie so závadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom, alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

Riešenie reklamácie

  1. a) odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkčnosť a akosť tovaru. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:

  • výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca,
  • výmenu tovaru, ak ešte nebol použitý.
  1. b) neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

V prípade neodstrániteľných chýb, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia, sa môže kupujúci a predávajúci dohodnúť na vybavení reklamácie poskytnutím zľavy. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

Alternatívne riešenie sporov:

V prípade, že zákazník (kupujúci) nebol spokojný so spôsobom, akým jeho reklamáciu vybavil predajca alebo sa kupujúci domnieva, že predajca porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom emailu na info@feelgreen.sk. Ak predajca na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní neodpovie, kupujúci je oprávnený podať návrh na alternatívne riešenie sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

7. Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov viď podrobnejšie TU (klik)

 

8. Orgán dozoru

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, so sídlom Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1.