Zákaznícka linka: +421 908 742 550 | Kontaktovať e-mailom

Cieľ a činnosť občianskeho združenia:

Cieľom združenia je prispieť k formovaniu pozitívneho vzťahu ľudí k prírode a životnému prostrediu a usmerniť ich činnosti v duchu filozofie ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja.

Občianske združenie za účelom dosiahnutia cieľov združenia bude svoju činnosť vykonávať najmä v týchto oblastiach:

 1. príprava, realizácia a koordinácia projektov so zameraním na ochranu životného prostredia,
 2. odborné konzultácie a poradenstvo v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia,
 3. medzinárodná spolupráca s organizáciami podobného zamerania,
 4. poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti environmentálnej vhodnosti výrobkov a služieb a ich označovanie environmentálnymi (resp. ekologickými) značkami,
 5. poradenská činnosť v oblasti environmentálnej psychológie a environmentálnej sociológie,
 6. podpora environmentálne vhodných ekonomických aktivít,
 7. podpora aktivít a programov usilujúcich o ochranu prírody, zdravé životné prostredie a zdravý životný štýl,
 8. poskytovanie služieb prispievajúcich k zlepšeniu životného prostredia, zdravia občanov a k zdravému životnému štýlu,
 9. podpora environmentálne vhodných postupov obhospodarovania lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
 10. podpora ekologických fariem a sprostredkovanie ich produktov občanom,
 11. rozvoj a podpora tradičných remesiel, tradičnej ľudovej tvorivosti, tradičných sídelných štruktúr a tradičných foriem obhospodarovania,
 12. doplnkové vzdelávanie, organizovanie záujmovej a odbornej činnosti detí a mládeže,
 13. doplnkové vzdelávanie, organizovanie záujmovej a odbornej činnosti dospelých,
 14. rehabilitácia ľudí v marginálnych oblastiach pomocou ekologických poľnohospodárskych postupov,
 15. vývoj nových inovatívnych ekologických riešení v domácnostiach,
 16. ekologické záhradníčenie a priestorovo úsporné riešenia, vertikálne záhradníčenie, urban a guerilla gardening, vytváranie spoločenských záhrad,
 17. podpora a organizovanie podujatí, tematických zrazov a táborov s environmentálnym zameraním,
 18. edičná činnosť,
 19. osvetovou činnosťou, vydávaním knižných publikácií, letákov a iných informačných materiálov zoznamujúcich laickú i odbornú verejnosť s nenahraditeľnou funkciou prírody.